ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឺត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១៩-២១​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ នាយកដ្ឋាន ផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឺងជំនួយបច្ចេកទេសដោយគម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឺត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១២-១៤​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​​២០១៦​ នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្ត រតនគិរី ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ នាយកដ្ឋានផែនការនិងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយគម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឺត្តទៅនៅថ្ងៃទី​ ៥-៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦​នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿង ខេត្តព្រៃវែង។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡេីងដោយ នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល និងជំនួយបច្ចេកទេសដោយគម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)។​

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ៥-៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំដោយ នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល និងជំនួយបច្ចេកទេសពីគម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)។