សារ

មូលហេតុ៖ ដោយសង្កេតឃើញថាការបំពេញទម្រង់សង្ខេបនៃការព្យាបាលសម្រាប់មូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយ ក្រុមបច្ចេកទេសនៃ ទ.ប.ច.ស. បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណែទី៤ ដោយបន្ថែមរបៀបបំពេញទម្រង់សង្ខេបនៃការព្យាបាល នៅទំព័រខាងក្រោម ដើម្បីជាជំនួយបន្ថែមដល់ មូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងការអនុវត្ត (សូមភ្ជាប់មកជាមួយរូបខាងក្រោម)។

ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា...

១) ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩៖ ក្រុមការងារ PMRS បានទទួលទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅទីជនបទជុំ១២ ប្រជុំជនជុំ២ និង៣ពីក្រសួងផែនការ។

២)  ប័ណ្ណសមធម៌ជនបទជុំ១២ ប្រជុំជនជុំ២និង៣ នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលើប្រព័ន្ធPMRS ចាប់ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។

៣) ប័ណ្ណសមធម៌ជនបទជុំ៩នឹងបិទឈប់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆាំ្ន២០១៩ តទៅ។

៤)...

  1. ជំហាននៃការអនុវត្ត
    • ក្រុមមន្ត្រីតាមដានត្រួតពិនិត្យមូលនិធិសមធម៌នឹងចុះជួយផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស
    • គ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ត្រូវធ្វើការភ្ជាប់សេវានេះឲ្យបានមុន ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
    • គ្រប់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលត្រូវបញ្ជូនវិក្កយបត្រមូលនិធិសមធម៌ទាំង សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធ...

  • ក្រុមការងារ ភី អឹម អ អេស នឹងបិទប្រព័ន្ធនូវថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ចន្លោះម៉ោង ០៦:00 ល្ងាច  រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង ០៨:00 ព្រឹកដើម្បីតម្លើងមុខងារថ្មីសម្រាប់ការបញ្ចូល និងការទូទាត់កម្មករនិយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធ និងក្រុមគោលដៅ​អាទិភាពផ្សេងៗទៀត
  • មូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងអស់នឹងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យកម្មករនិយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធ...