វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច កត់ត្រានិងគ្រប់គ្រងទិន្ន័យអ្នកជំងឺ(PMRS)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឺត្តទៅនៅថ្ងៃទី​ ៥-៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦​នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿង ខេត្តព្រៃវែង។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡេីងដោយ នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល និងជំនួយបច្ចេកទេសដោយគម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)។​