ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឺត្តឡេីងនៅថ្ងៃទី ១១-១៥ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមោងឬស្សី ខេត្ត បាត់ដំបង។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយ គំរោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)។​

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ៤ - ៨​ខែ មករា​ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក សំពៅលូន ខេត្ត បាត់ដំបង ។ វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំឡេីងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយគំរោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៦ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះនេត្រព្រះ និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។​ វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល​ នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយ គំរោងគាំពារសុខភាពសង្គម (USAID-SHP)។​

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ២១-២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មពួក និងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុន (មង្គលបូរី) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​។​ វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល​ នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយ គំរោងគាំពារសុខភាពសង្គម ( USAID-SHP)។​