វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច កត់ត្រានិងគ្រប់គ្រងទិន្ន័យអ្នកជំងឺ(PMRS)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឺត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១៩-២១​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ នាយកដ្ឋាន ផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឺងជំនួយបច្ចេកទេសដោយគម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)។