សេចក្តីផ្តើម

          ប្រព័ន្ធ​អេឡិច​ត្រូនិច​កត់ត្រា​និង​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​អ្នក​ជំងឺ (PMRS) គឺជាកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត​មួយ ដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​មូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈ​នៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ សម្រាប់​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកជំងឺ​ម្នាក់ៗ។ ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអត្តលេខ​អ្នកជំងឺដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ម្នាក់ៗ ប្រព័ន្ធនេះ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ពិស្តារ​ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់​អ្នកជំងឺ (ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង រូបថត ។ល។) ការប្រើប្រាស់សេវា ការ​គណនា​កម្រៃសេវា និង​ដាក់​បញ្ចូលនូវ​ឧបករណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់រាយការណ៍ជារួមអំពី​ទិន្នន័យប្រើប្រាស់​សេវា និង​ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល​នានា​ទៅក្នុងម៉ូឌុលផ្សេងៗនៃ​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន​សុខាភិបាល (HMIS) ដែលមានទំហំធំជាង។ ដោយ​ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ក្រោមការដឹកនាំរបស់​នាយកដ្ឋាន​ផែនការ​ និង​ព័ត៌មាន​សុខាភិបាល (DPHI) នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល (MOH) ប្រព័ន្ធ PMRS គឺជាម៉ូឌុលមួយ​ក្នុង​ចំណោម​ម៉ូឌុល​ផ្សេងៗ​ដែលស្ថិតនៅក្នុង​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន​សុខាភិបាល (HMIS) ដូចបានបង្ហាញខាង​ក្រោម។ ​

          ការប្រើប្រាស់អត្តលេខសម្គាល់ខ្លួនអ្នកជំងឺម្នាក់ៗ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​ PMRS អនុញ្ញាតឲ្យ​មូលដ្ឋាន​សុខា​ភិបាល​នីមួយៗ​រៀបចំប្រព័ន្ធ​ឯកសារអ្នកជំងឺកណ្តាល ដែលអាចឲ្យ​ស្វែងរកឃើញ​យ៉ាងងាយស្រួល​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​អ្នកជំងឺមកមូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ម្តងៗ​ និង​គាំទ្រ​ដល់​ការ​កែលម្អ​គុណភាព​នៃ​ការ​ថែទាំ​ដោយ​សម្រប​សម្រួល​ការថែរក្សា​ឯកសារ​អ្នកជំងឺបន្ត។ បន្ថែមពីលើ​អត្តលេខសម្គាល់ខ្លួនអ្នកជំងឺដែលប្រព័ន្ធ PMRS ផ្តល់​ឲ្យ ប្រព័ន្ធក៏អាច​កត់ត្រានូវ​ឯសារ​សម្គាល់ខ្លួនដទៃទៀត​ដែលទាក់ទង​នឹង​អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ ដើម្បី​សម្រប​សម្រួល​ការ​កំណត់ និងការចូលទៅប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណ​អ្នកជំងឺបានងាយស្រួលជាងមុន និង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ PMRS ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​ទិន្នន័យ​កម្រិត​អ្នកជំងឺ​ ដែលបច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​ថែទាំ​ដោយ​នាយកដ្ឋាន​នានា​​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ និង​កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធ​ ដូចជា មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ (NCHADS) មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​កំចាត់​ជំងឺ​របេង និង​ហង់សិន (CENAT) និង​ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពត៌មានមន្ទីរពិសោធន៏ (LMIS)។ល។ ។ ទន្ទឹម​នឹង​​អត្តលេខ​សម្គាល់ខ្លួន​អ្នកជំងឺ​ ប្រព័ន្ធ​នេះ​គឺជាកម្មវិធី​​មួយ​ដែល​អនុញ្ញាតឲ្យ​ដឹងពី​ប្រភេទ​សេវា (ទម្រង់ការ តេស្ត​ ឱសថ) ដែល​អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ​បានទទួល ដែល​ផ្តល់​នូវ​វិថីមួយ​ឆ្ពោះ​ទៅ​បង្កើត​ឯកសារ​វេជ្ជសាស្រ្ត​តាម​ប្រព័ន្ធ​​អេឡិក​​ត្រូនិក​ជាយថាហេតុ។  

          អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ PMRS ម្នាក់ៗ​នៅ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ​នូវ​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ (usernames) និង​​ពាក្យសម្ងាត់ (passwords) ព្រមទាំង​ ​កំណត់តួនាទីនៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ ដែល​កម្រិត​ការ​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់របស់​ពួកគេ​​ ។

សាវតា

          ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ​ PMRS បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១០ ហើយឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើន វាត្រូវ​បាន​ធ្វើតេស្ត​យ៉ាងទូលំទូលាយ និង​បន្តកែលម្អ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង។ ការដំឡើង​ប្រព័ន្ធនេះ​លើកទីមួយ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ខេត្ត​សៀមរាប​នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១០ និង​បន្តពង្រីកដល់​មន្ទីរពេទ្យ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ និង​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ស្រុកបាកាននៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១ ។ ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះទាមទារឲ្យ​មាន​ការ​កែលម្អចរន្តអ្នកជំងឺឡើងវិញ ការ​បង្កើត​នូវ​ប្រព័ន្ធឯកសារ​អ្នកជំងឺកណ្តាល ការបែងចែកបុគ្គលិក​ឡើង​វិញ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ដំណើរការ​បែងចែកអ្នកជំងឺតាមការចំណាត់ថ្នាក់អាទិភាព។

          ប្រភពនៃការងារនេះបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៤ ជាមួយ​នឹង​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកម្រិត​​អ្នក​ជំងឺ (patient level database) ដែល​ត្រូវ​បាន​អភិវឌ្ឍឡើងដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ការ​គ្រប់គ្រង​មូលនិធិសមធម៌។​ ដោយ​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​ដាច់ដោយឡែក​នៅ​តាម​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែកនីមួយៗ ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​អ្នក​ជំងឺដំណាក់កាល​ដំបូង​នេះ​ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​ ដើម្បី​កំណត់​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ក្នុងការទទួល​បាន​មូលនិធិ​សមធម៌ កត់ត្រាការប្រើប្រាស់សេវាទុកជា​ឯកសារ និង​បង្កើត​នូវ​ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុដែលចាំបាច់​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់ជូន​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ និង​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្ទាល់​ជូន​អ្នក​ជំងឺ។ នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ ២០១០ ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ​នេះ​ ដែលគេឲ្យ​ឈ្មោះថា “ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ​ប្រតិបត្តិការ​មូលនិធិសមធម៌” ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​​ដើម្បី​កត់សម្គាល់ថា កម្មវិធីសូហ្វវែរ​ដែល​គេប្រើប្រាស់ក្នុង​ការ​បង្កើត​វា (Microsoft FoxPro) បាន​ចាប់​ផ្តើម​កម្រិត​ការ​អភិវឌ្ឍបន្ថែម។​ ប្រព័ន្ធ PMRS បាន​ផ្តល់ឲ្យ​នូវ​កម្មវិធីជំនាន់​ក្រោយ​សម្រាប់​​​មូលនិធិ​សមធម៌ ហើយ​នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​ ២០១២ គ្រប់មូលដ្ឋាន​មូលនិធិសមធម៌ទាំងអស់​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​មកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ PMRS ជា​ឧបករណ៍ស្នូលសម្រាប់គ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺ​មូលនិធិ​សមធម៌។

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន

          ក្រោយពីបានដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​ PMRS ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ដើម្បីគ្រប់គ្រងរាល់​​ការ​ចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺ​ទាំងអស់​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ខេត្ត​សៀមរាប និង​ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១០-២០១១ មក ការ​អភិវឌ្ឍ​បានបង្វែរ​ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅគាំទ្រ​ការកែប្រែ​ប្រព័ន្ធ​មូលនិធិ​សមធម៌នោះ​ឲ្យ​ទៅជាប្រព័ន្ធ​ PMRS ។ គិតត្រឹម​ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ​ ២០១២ ប្រតិបត្តិករ​មូលនិធិសមធម៌​ទាំងអស់​បាន​បញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលបឋម​យ៉ាងជោគជ័យ និង​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ដោយបញ្ចូលសកម្មភាពគ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​មូលនិធិសមធម៌​របស់​ពួកគេ​ទៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ PMRS ។ នេះ​គឺជាជំហានដ៏សំខាន់​នៅ​ក្នុង​ការ​ធ្វើស្តង់ដារូបនីយកម្ម និង​សាមញ្ញកម្ម​ប្រព័ន្ធ​មូលនិធិ​សមធម៌ ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​ប្រតិបត្តិករ​មូលនិធិ​សមធម៌​ទាំងអស់​អាច​ចូលទៅ​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារ​ក្រីក្រ​ថ្នាក់​ជាតិ​ចុង​ក្រោយ​ពី​កម្មវិធី​អត្តសញ្ញាណកម្ម​គ្រួសារក្រីក្រ​នៅ​ក្រសួង​ផែនការ​ និង​តាមដាន​អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ ដើម្បីសម្របសម្រួល​ការបញ្ជូន និង​សម្រួល​ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន។

          ការដាក់ដំឡើងប្រព័ន្ធ PMRS ជាបន្តបន្ទាប់នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក (លើសពីការប្រើប្រាស់ដោយ​ប្រព័ន្ធ​មូលនិធិ​សមធម៌) ដើម្បីគាំទ្រ​ការ​ចុះឈ្មោះ និង​ការគ្រប់គ្រង​អ្នកជំងឺទាំងអស់​បាន​បន្ត​តាមរយៈ​ដំណើរការ​មួយ ដែល​ធ្វើការ​ជាមួយ​មន្ទីរពេទ្យ​​ដែលបាន​ដាក់សំណើជាផ្លូវការ​ស្នើសុំប្រព័ន្ធនេះ និង​អាច​បំពេញ​នូវ​បុរេ​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​ចាំបាច់​ ដែល​រួមបញ្ចូលទាំង​ការ​ចូលរួមវិភាគទាន​ថ្លៃ​ដំឡើង ៥០% ។ គិតត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤ មាន​មន្ទីរពេទ្យ​សរុប​ ១១ កន្លែង​កំពុងប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ PMRS និង​ដោយមានការគាំទ្រ​ពី​គម្រោង​គាំពារ​សុខភាព​សង្គម​របស់​ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដើម្បី​កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (USAID SHP Project) ប្រព័ន្ធ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថានឹង​​ពង្រីកបន្ថែម​ដើម្បីបញ្ចូលមន្ទីរពេទ្យ​ចំនួន ២០ ថ្មីទៀត (សរុបទាំងអស់ ៣១ មន្ទីរពេទ្យ) នៅ​ត្រឹម​ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

          នៅពេលមានការដំឡើងប្រព័ន្ធ​ PMRS នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ថ្មីនីមួយៗ ក្រុមការងារចម្រុះដែលរួមមាន​គ្រូ​បង្គោល​ពី​នាយកដ្ឋាន DPHI នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល និង​គម្រោង USAID SHP ចុះអនុវត្ត​កម្មវិធី​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​រយៈពេល​ពីរ​សប្តាហ៍​ ដែលរួមមាន ការ​បង្ហាត់ និងតាមដានគាំទ្រភ្ជាប់នឹងការងារ​ប្រកប​ដោយ​លក្ខណៈ​ពិស្តារ ដើម្បីធានាថា ប្រព័ន្ធនេះត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ និង​បញ្ចូលទៅក្នុង​ចរន្ត​ការងារ/អ្នកជំងឺ​​តាម​ស្តង់ដាររបស់​​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល។ ការគាំទ្រ​បច្ចេកទេស​តាមទូរស័ព្ទ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ដើម្បីដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រចាំថ្ងៃ​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បានជួបប្រទះ​ ហើយ​នៅមាន​ដំណើរការ​ចុះតាមដានគាំទ្រ​ដែល​មាន​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ត្រឹម​ត្រូវ​នៅ​ក្នុង​ប៉ុន្មានខែ​ក្រោយការដំឡើង ដើម្បី​កំណត់រក​តម្រូវការ​បណ្តុះបណ្តាល​បន្ថែម និង​ស្នើ​សុំ​មតិត្រឡប់​ដើម្បី​ជំរុញ​ការកែលម្អប្រព័ន្ធ​ឲ្យ​បាន​កាន់តែល្អ​ប្រសើរ​នាពេលអនាគត។

          កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍមុខងារបន្ថែម​ដល់​ប្រព័ន្ធ​ PMRS ដោយនាយកដ្ឋាន ផែនការ​ និង​ព័ត៌មាន​សុខាភិបាល (DPHI) នៃ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ក្រោមជំនួយ​បច្ចេកទេស​ពី​គម្រោង USAID SHP ត្រូវ​បាន​ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​ការងារ​ចំនួន​បីប្រភេទធំៗ :

 1. ការដំឡើងប្រព័ន្ធ PMRS នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក (ហៅថា “ប្រព័ន្ធ PMRS ពេញលេញ”)។

 2. ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ PMRS នៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យតាមដានប្រព័ន្ធមូលនិធិ​សមធម៌ (ហៅថា “HEF PMRS”) និង

 3. ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីផ្អែកលើឧបករណ៍ tablet ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android សម្រាប់​​មណ្ឌលសុខភាព​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ PMRS (ហៅថា “HC PMRS”) ។

ប្រព័ន្ធ PMRS ពេញលេញ

មុខងារសំខាន់ៗនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់​ប្រព័ន្ធ PMRS នៅក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​ផ្តោត​សំខាន់​លើ :

 • ការចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺ
 • ការគ្រប់គ្រងឯកសារ​អ្នកជំងឺជាលិខិតស្នាម​
 • ការប្រមូលព័ត៌មានគ្លីនិកមូលដ្ឋាន​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ករណីនីមួយៗ និង​
 • ឧបករណ៍ និង​របាយការណ៍​ដែល​គាំទ្រ​ដល់ការរាយការណ៍​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ស្ថិតិ​ដល់​ក្រសួង​សុខាភិបាល។  

          ផ្នែកទីមួយនៃ​សកម្មភាព​អភិវឌ្ឍ​នាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺ​ការអភិវឌ្ឍ​ឧបករណ៍​បន្ថែម​ដើម្បី​ជូន​ដំណឹង​ដល់​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល និង​អ្នកគ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​សុខាភិបាលអំពី​សកម្មភាព និង​លទ្ធផល​របស់​មន្ទីរពេទ្យ។ ការ​បង្កើត​របាយការណ៍​ទាំងនេះ​ និង​ឧបករណ៍​វិភាគ​ដែល​មាន​ស្តង់ដារ (ឧបករណ៍​តារាង​បង្ហាញ​លទ្ធផល​សង្ខេប) គឺ​មាន​សារៈ​សំខាន់​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍​ពីអ្នក​គ្រប់​គ្រង​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល និង​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​សុខាភិបាល​ឲ្យ​មក​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ PMRS ដើម្បី​លើកកម្ពស់​​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​ផ្តល់​សេវា​ឲ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរឡើង។

          ផ្នែកទីពីរនៃ​ការអភិវឌ្ឍ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​មុខងារ​មួយ​សំណុំ​ជាក់លាក់​ដែល​គ្រប់​គ្រងចរន្ត​អ្នកជំងឺ និង​ឯកសារ​​វេជ្ជសាស្ត្រ​អេឡិចត្រូនិក​នៅក្នុង​ផ្នែកពិគ្រោះជំងឺ​ចិត្តសាស្រ្ត​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។ កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​នេះ​នឹង​រួមបញ្ចូលការប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍ tablet ដោយ​គ្រូពេទ្យម្នាក់ៗ​ដើម្បី​កត់ត្រា​ការផ្តល់​ប្រឹក្សា និង​គ្រប់គ្រង​ការចេញវេជ្ជបញ្ជា។ យើងរំពឹងថា មុខងារថ្មីនេះ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ដាក់ឲ្យ​ធ្វើតេស្ត​នៅដើម​ឆ្នាំ​២០១៥ ហើយ​វានឹង​បង្ហាញពី​ការអភិវឌ្ឍមុខងារកត់ត្រា​វេជ្ជសាស្រ្ត​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិក​ត្រូនិក​នា​ពេល​អនាគត​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ផ្នែកនៃការផ្តល់សេវាផ្សេងៗទៀត។  

ប្រព័ន្ធ HEF PMRS

មុខងារដែលចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល​គឺកំពុងដំណើរការពេញលេញហើយ​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន និង​រួមបញ្ចូល​នូវ​សមាសភាគ​ខាងក្រោម​ :

 • ទិន្នន័យ​ក្រីក្រ​នៅ​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ
 • ព័ត៌មាន​អំពី​គ្រួសារ និង​បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទទួលជំនួយពីមូលនិធិសមធម៌ (ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន រូបថត ។ល។)
 • ឧបករណ៍គ្រប់គ្រង​ប្រាក់ឧបតម្ថម្ភថ្លៃ​អាហារអ្នកកំដរ និង​ការ​ដឹកជញ្ជូន​អ្នក​ជំងឺ​មូលនិធិ​សមធម៌​
 • ឧបករណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់​អ្នកអនុវត្ត​មូលនិធិ​សមធម៌ (ការ​ធ្វើសំណាក ការប្រមូលទិន្នន័យ ការរាយការណ៍ និង​ការ​វិភាគ)
 • ឧបករណ៍​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុមូលនិធិសមធម៌

          ការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន​ស្តីពីមុខងារដែលទាក់ទងជាក់លាក់ជាមួយនឹងមូលនិធិ​សមធម៌​ផ្តោតសំខាន់​លើ​ការ​កែលម្អ និង​ធ្វើឲ្យប្រសើរផ្ទាំងប្រទាក់សម្រាប់អ្នកប្រើ (user interface) ក្នុង​កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​សម្រេចនូវ​ដំណើរការ​ចរន្តការងារ និង​ប្រសិទ្ធភាព។ ជាមួយ​នឹងការបង្កើនការប្រើប្រាស់​ “ប្រព័ន្ធ PMRS ពេញលេញ” នៅតាម​មន្ទីរពេទ្យ​ថ្មីៗដែលមាន​កិច្ចសន្យាជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​ HEF ស្រាប់ មាន​ដំណើរការសកម្មនៃ​ការ​សម្រប​សម្រួល​ដំណើរការចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺរួមមួយ​ដោយ​បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ​ផង និង​បុគ្គលិក​ប្រតិបត្តិករ​មូលនិធិ​សមធម៌​ផង​ ដើម្បី​បង្កើត​នូវ​ចរន្ត​អ្នកជំងឺដ៏សមស្របមួយ។ នាពេលកន្លងមក វាជារឿងសាមញ្ញ​ទៅ​ហើយ​ដែល​អ្នកជំងឺស្វែងរកការថែទាំនៅមន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ត្រូវបានចុះឈ្មោះជាច្រើនលើក​ច្រើនសារនៅ​កន្លែង​ចុះឈ្មោះ​កណ្តាល កន្លែងចុះឈ្មោះតាមផ្នែក កន្លែង​ចុះឈ្មោះតាមកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធ​ និង​ចុះឈ្មោះជាមួយ​មូលនិធិ​សមធម៌ ឬ​ប្រតិបត្តិករ CBHI ។ ប្រព័ន្ធ PMRS បង្កើតឱកាសធ្វើសាមញ្ញកម្ម​ដំណើរការចុះឈ្មោះ​ ហើយ​នៅតែ​អាច​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​ពិស្តារ និង​ទិន្នន័យ​ដែលត្រូវការចាំបាច់នៅ​កម្រិត​នីមួយៗ​នៃ​ប្រព័ន្ធផងដែរ។  

ប្រព័ន្ធ HC PMRS

          គម្លាតដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៅក្នុង​ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ​ទិន្នន័យកម្រិត​អ្នកជំងឺ​តាមប្រព័ន្ធ​អេឡិក​ត្រូនិក​ស្ថិត​នៅ​កម្រិត​មណ្ឌលសុខភាព​ ជាទីដែល​រាល់ទិន្នន័យទាំងអស់​នៅ​តែត្រូវគេបាន​កត់ត្រាចូល​បញ្ជីចុះ​ឈ្មោះ​ជា​សៀវភៅ​ ដែលបន្ទាប់មក​ត្រូវបានគេសង្ខេប​ដើម្បីបង្កើតជារបាយការណ៍សរុប​ប្រចាំខែ (ហៅថា របាយការណ៍ HC 1)។ ចាប់ពី​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤ មក ការអភិវឌ្ឍបានចាប់ផ្តើម​នៅលើ​កម្មវិធី​ tablet ដែល ប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ​ Android ដែល​នឹងអនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ការបញ្ចូលការ​ចុះឈ្មោះ​អ្នកជំងឺ (រួមទាំងការ​កំណត់​អត្តលេខ​អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ) និងទិន្នន័យ​ប្រើប្រាស់​ទៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ PMRS ដោយ​បុគ្គលិក​មណ្ឌលសុខភាព​ដោយ​ផ្ទាល់​តែ​ម្តង។ កម្មវិធីនេះ​នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់​នៅ​លើឧបករណ៍​ tablet ដែល​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android ដែលមានភ្ជាប់បណ្តាញ 3G និង​មាន​មុខងារ​ប្រើប្រាស់បាន​នៅ​ពេល​គ្មាន​អ៊ីនធឺណិត​ផងដែរ។

          បច្ចុប្បន្ន កម្មវិធី tablet នេះកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យ​ធ្វើតេស្ត​នៅ​មូលដ្ឋាន​ដោយ​បុគ្គលិក​នាយកដ្ឋាន DPHI នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល និង​គម្រោង USAID SHP ហើយនៅដើមឆ្នាំ ២០១៥ នាយកដ្ឋាន DPHI នៃ​ក្រសួង​សុខាភិបាលមានផែនការ​ចែក tablet ទៅ​ឲ្យ​មណ្ឌលសុខភាព​ទាំងអស់​ដែលស្ថិតនៅក្នុង​ស្រុក​ប្រតិបត្តិ​បាកាន។ ជាដំបូង កម្មវិធី tablet នេះ​ផ្តោតសំខាន់ទៅលើការ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​មូលនិធិសមធម៌​ប៉ុណ្ណោះ។ ក្រោយពេល​ដាក់ឲ្យ​ធ្វើតេស្ត​ និង​ប្រើប្រាស់នៅ​មូលដ្ឋាន​ដែលមានទំហំធំនេះរួចរាល់ យើង​រំពឹងថា មុខងារ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី tablet នេះនឹងត្រូវបានពង្រីក​បន្ថែម​ដើម្បី​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​កម្រិត​អ្នក​ជំងឺ​សម្រាប់​រាល់​សេវា​នៅ​កម្រិត​មណ្ឌលសុខភាព​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ខាងមុខនេះ។