ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ៦-១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ នៅមន្ទីពេទ្យបង្អែកបាទីខេត្តតាកែវ។ វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយគំរោងគាំពារសុខភាពសង្គម។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ២២-២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ នៅមន្ទីពេទ្យខេត្តស្ទឹងត្រែង។​ វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយគំរោងគាំពារសុខភាពសង្គម។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ៨-១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ នៅមន្ទីពេទ្យបង្អែកអង្គរកាខេត្តតាកែវ។វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយគំរោងគាំពារសុខភាពសង្គម។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ២-៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ នៅមន្ទីពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។​ វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយគំរោងគាំពារសុខភាពសង្គម។