វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច កត់ត្រានិងគ្រប់គ្រងទិន្ន័យអ្នកជំងឺ(PMRS)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឺត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១២-១៤​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​​២០១៦​ នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្ត រតនគិរី ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ នាយកដ្ឋានផែនការនិងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយគម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)។