វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច កត់ត្រានិងគ្រប់គ្រងទិន្ន័យអ្នកជំងឺ(PMRS)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ៥-៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំដោយ នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល និងជំនួយបច្ចេកទេសពីគម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)។