Full PMRS at HC

សកម្មភាពចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចកត់ត្រានិងគ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺនៅមណ្ដលសុខភាពត្រពាំងជងស្រុកប្រតិបត្តិបាកានខេត្តញោធិសាត់

Full PMRS at HC

 វគ្គបណ្តុះបណ្តាល full PMRSនៅមណ្ឌលសុខភាព ស្រុកប្រតិបត្ត ក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ ខេត្តស្ទឹងត្រែង

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ ខេត្តស្ទឹងត្រែង

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ ខេត្តក្រចេះ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ ខេត្តក្រចេះ

ការអនុវត្តប្រព័ន្ធនៅ ខេត្ត​បាត់ដំបង

ការអនុវត្តប្រព័ន្ធនៅ ខេត្ត​បាត់ដំបង

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង