ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ៥-៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦​ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង។​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាាលនេះត្រូវបានរៀបចំដោយ នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយគម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)។

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ មុខងារមួយចំនួនក្នុងប្រព័ន្ធ PMRS...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឺត្តឡេីងនៅថ្ងៃទី 29- 31 ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកគិរីវង់ ខេត្ត តាកែវ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយ គំរោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)។​

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឺត្តឡេីងនៅថ្ងៃទី 4-8ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបារាយណ៏-សន្ទុកខេត្តកំពង់ធំ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដោយ គំរោងគាំពារសុខភាពសង្គម(USAID-SHP)។​