សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង

ក្រសួងសុខាភិបាល-នាយកដ្ឋានផែនការ និង ព័ត៌មានសុខាភិបាល
1. លោក វេជ្ជ.ឡូ វាសនាគីរី ប្រធាននាយកដ្ធានផែនការ និង ព័ត៌មានសុខាភិបាល
2. លោក បុ៑ត សាបេន ប្រធានការរិយាល័យព័ត៌មានសុខាភិបាល
3. លោក មាស វណ្ណថន Tel : (855) 11 916 091 Email : vanthan_meas@yahoo.com
4. លោក យក់ តារារិទ្ធ Tel : (855) 12 206 011 Email : dararith_york@yahoo.com
គម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គម
  .:: ផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទិននិងជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
1. វេជ្ជ. សំ អេង Tel : (855) 12 617 225 Email : seng@urc-chs.com
2. វេជ្ជ. ឡាវ ចន្ថា Tel : (855) 16 937 841 Email : lchantha@urc-chs.com
3. កញ្ញា សោម ចន្ទ័រី Tel : (855) 96 8778999 Email : schanry@urc-chs.com
4. លោក សាន់ ពូកៅ Tel : (855) 77 939398 Email : spoukao@urc-chs.com
5. លោក ជួម ចន្ថា Tel : (855) 12 931115 Email : cchantha@urc-chs.com
6. លោក ផន សុវណ្ណារ៉ា Tel: (855) 92 803050 Email: psovannara@urc-chs.com
  .:: ផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនិងពត៌មានវិទ្យា (IT)
1. លោក ហុង រ័ត្ន Tel : (855) 11 820 908 Email : hroith.pbh@gmail.com
2. លោកស្រី តូច ស្រីនួន Tel : (855) 11​​ 322​ 499 Email : tsreynuon.pbh@gmail.com