សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង

ទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ចំណាយសេវាសុខាភិបាល
1. លោកស្រីបណ្ឌិត កើត ពេជ្រចិន្តា នាយកទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ចំណាយសេវាសុខាភិបាល
2. លោក រស់ ឈុនអៀង នាយករងទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ចំណាយសេវាសុខាភិបាល
3. លោកវេជ្ជ. ភោគ វាសនា ប្រធានការិយាល័យបញ្ជាក់ចំណាយសេវាសុខាភិបាល
ផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទិននិងជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
  1273  
  (855) 71 844 4004  
  (855) 92 444 004  
  (855) 86 444 004  
  086 444 004