សារ

ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យសំរាប់អ្នកជំងឺទទួលកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះអ្នកជំងឺដែល ស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យ ទៅក្នងប្រព័ន្ធPMRS បាន លុះត្រាតែប្រតិបត្តិករមូលនិធិសមធម៌ និង បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ បញ្ចេញអ្នកជំងឺពី ប្រព័ន្ធ PMRS ជាមុនសិន។

ឥឡូវ​នេះ ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង​មន្ទីរ​ពេទ្យ​អាច​លុប​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ខុស​បាន​ ហើយ ដូច​ជា ទិន្នន័យ​អ្នកជំងឺចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ អ្នកចុះឈ្មោះអាចទំនាក់​ទំនង​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង​មន្ទីរពេទ្យ​របស់​អ្នក ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​លុប​ទិន្នន័យ​ចាកចេញ។