សារ

 1. គិតត្រឹមថ្ងៃ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧​នេះ ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ១០ទើបតែកំពុងចែកនៅ៤ខេត្តក្នុងចំណោម៨ខេត្ត

 2. ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ១០នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវការលើប្រព័ន្ធPMRSចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧នេះតទៅតំណាលគ្នាជាមួយប័ណ្ណសមធម៌ជុំ៧

 3. ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ៧នឹងបិទមិនឲ្យប្រើប្រាស់ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆាំ២០១៧

 1. ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រជុំទី១០បានមកដល់ដៃក្រុមការងារ PMRS ហើយ យើងត្រូវការរយះពេលយ៉ាងយូបំផុត១ខែដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុង PMRS

 2. ក្នុងកំឡុងពេលនេះបើមានអ្នកជំងឺកាន់ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ១០ មកទទួលសេវាមូលនិធិសមធម៌សូមទូរស័ព្ទមកក្រុមជំនួយបច្ចេកទេស ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់...

ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ប្រព័ន្ធPMRSនឹងធ្វើការថែទាំទិន្នន័យ បន្ថែម និងកែប្រែមុខងារមួយចំនួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដូចខាងក្រោម៖

 • នៅកម្រិតមន្ទីរពេទ្យ៖ 
  • កែប្រែមុខងារ
   • ១)...

បន្ទាប់ពីបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលរួចរាល់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ជូនវិក្កយបត្រដើម្បីស្នើសុំទូទាត់ចំណាយតាមរយៈប្រព័ន្ធPMRSចាប់ពី ខែកុម្ភះនេះតទៅ ហើយមានរយៈពេលតែ៤ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីដាច់ខែនីមួយៗ។
ចំណាំ៖ ថ្ងៃទី៦ខែមីនាជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបញ្ជូនវិក្កយបត្រសម្រាប់ខែកុម្ភះ