សារ

ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅទីប្រជំុជនជុំទី០នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកានេះតទៅ


ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅជនបទជុំទី៩នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលានេះតទៅ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានលោកអ្នកត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ជុំសូមមើលវីដេអូ (ចុចទីនេះមើល Video)

ប្រសិនបើលោកអ្នករកមិនឃើញគ្រួសារជុំសូមព្យាយាមអនុវត្តដូចគំរូខាងក្រោម:

09-########-#### (09-12090101-0005)


ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រជុំទី៩នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលានេះតទៅ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានលោកអ្នកត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ជុំសូមមើលវីដេអូ (ចុចទីនេះមើល Video)

ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រជុំទី៩នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលានេះតទៅ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានលោកអ្នកត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ជុំសូមមើលវីដេអូ (ចុចទីនេះដើម្បីមើល)

ពីម៉ោង៦ល្ងាច ថ្ងៃទី២៥​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ម៉ោង៦ព្រឹក ​ថ្ងៃទី២៦ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រព័ន្ធPMRS និងមានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនូវមុខងារ...