សារ

ពីម៉ោង៦ល្ងាច ថ្ងៃទី២៥​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ម៉ោង៦ព្រឹក ​ថ្ងៃទី២៦ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រព័ន្ធPMRS និងមានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនូវមុខងារ...

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦  ចាប់ពីម៉ោង 6:00 យប់ ដល់ 6:00 ព្រឹក ប្រព័ន្ធPMRS នឹងផ្អាកដំណើរការមួយរយ: ដើម្បីកែលំអឲ្យកាន់តែប្រសើរ ជាងមុននូវមុខងារមួយចំនួន មានដូចជា៖​​

  • គ្រប់របាយការណ៏ទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងមុខងារ របាយការណ៏

  • ពាក្យគាំពារសុខភាពសង្គ​ម ប្តូរទៅ ជាពាក្យ “ មូលនិធិសមធម៌ ”

  • បន្ថែមមុខងារ...

ប្រព័ន្ធ PMRS នឹងត្រូវផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពី ថ្ងៃទី 25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 09:00 យប់ ដល់ ថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 05:00 ព្រឹក ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធ។ ដូចនេះ សូមអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន។

ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យសំរាប់អ្នកជំងឺទទួលកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះអ្នកជំងឺដែល ស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យ ទៅក្នងប្រព័ន្ធPMRS បាន លុះត្រាតែប្រតិបត្តិករមូលនិធិសមធម៌ និង បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ បញ្ចេញអ្នកជំងឺពី ប្រព័ន្ធ PMRS ជាមុនសិន។