សារ

ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ប្រព័ន្ធPMRSនឹងធ្វើការថែទាំទិន្នន័យ បន្ថែម និងកែប្រែមុខងារមួយចំនួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដូចខាងក្រោម៖

  • នៅកម្រិតមន្ទីរពេទ្យ៖ 
    • កែប្រែមុខងារ
      • ១)...

បន្ទាប់ពីបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលរួចរាល់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ជូនវិក្កយបត្រដើម្បីស្នើសុំទូទាត់ចំណាយតាមរយៈប្រព័ន្ធPMRSចាប់ពី ខែកុម្ភះនេះតទៅ ហើយមានរយៈពេលតែ៤ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីដាច់ខែនីមួយៗ។
ចំណាំ៖ ថ្ងៃទី៦ខែមីនាជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបញ្ជូនវិក្កយបត្រសម្រាប់ខែកុម្ភះ

ថ្ងៃទី ១២ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១២:០០ PM​ គ្រប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធPMRS តម្រូវឲ្យមានការប្តូរពាក្យសំងាត់ថ្មី​​ ដែលត្រូវតែមាន៨ខ្ទង់ រួមទាំងអក្សរ លេខ​  ឬសញ្ញា (ឧទាហរណ៍: sok2017@mom​) និង ធ្វើការបន្ថែមមុខងារ “ស្វែងរកតាមរយៈ” ទៅលើមុខងារស្វែងរកអ្នកជំងឺដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទំព័រ“ការចុះឈ្មោះ”។ តាមរយៈមុខងារនេះ...

ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅទីប្រជំុជនជុំទី០នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកានេះតទៅ


ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅជនបទជុំទី៩នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលានេះតទៅ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានលោកអ្នកត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ជុំសូមមើលវីដេអូ (ចុចទីនេះមើល Video)