បច្ចុប្បន្នភាព៖ ប័ណ្ណសមធម៌ ១) ជនបទជុំ៩និងជុំ១២ ២) ប្រជុំជនជុំ ២និង៣

១) ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩៖ ក្រុមការងារ PMRS បានទទួលទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅទីជនបទជុំ១២ ប្រជុំជនជុំ២ និង៣ពីក្រសួងផែនការ។

២)  ប័ណ្ណសមធម៌ជនបទជុំ១២ ប្រជុំជនជុំ២និង៣ នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលើប្រព័ន្ធPMRS ចាប់ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។

៣) ប័ណ្ណសមធម៌ជនបទជុំ៩នឹងបិទឈប់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆាំ្ន២០១៩ តទៅ។

៤) ចាប់ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ប័ណ្ណសមធម៌ដែលមានសុពលភាពប្រើប្រាស់បានគឺ ជនបទជុំ១០ ១១ និង ១២ និងប្រជុំជនជុំ ០១ ០២ និង ០៣។