សារ

១) ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩៖ ក្រុមការងារ PMRS បានទទួលទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅទីជនបទជុំ១២ ប្រជុំជនជុំ២ និង៣ពីក្រសួងផែនការ។

២)  ប័ណ្ណសមធម៌ជនបទជុំ១២ ប្រជុំជនជុំ២និង៣ នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលើប្រព័ន្ធPMRS ចាប់ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។

៣) ប័ណ្ណសមធម៌ជនបទជុំ៩នឹងបិទឈប់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆាំ្ន២០១៩ តទៅ។

៤)...

  1. ជំហាននៃការអនុវត្ត
    • ក្រុមមន្ត្រីតាមដានត្រួតពិនិត្យមូលនិធិសមធម៌នឹងចុះជួយផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស
    • គ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ត្រូវធ្វើការភ្ជាប់សេវានេះឲ្យបានមុន ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
    • គ្រប់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលត្រូវបញ្ជូនវិក្កយបត្រមូលនិធិសមធម៌ទាំង សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធ ឲ្យបានទាន់ពេលត្រឹម

  • ក្រុមការងារ ភី អឹម អ អេស នឹងបិទប្រព័ន្ធនូវថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ចន្លោះម៉ោង ០៦:00 ល្ងាច  រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង ០៨:00 ព្រឹកដើម្បីតម្លើងមុខងារថ្មីសម្រាប់ការបញ្ចូល និងការទូទាត់កម្មករនិយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធ និងក្រុមគោលដៅ​អាទិភាពផ្សេងៗទៀត
  • មូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងអស់នឹងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យកម្មករនិយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធ...

១) ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨៖ ក្រុមការងារ PMRS បានទទួលទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅទីជនបទជុំ១១ពីក្រសួងផែនការ។

២)​ ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ១១នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលើប្រព័ន្ធPMRS ចាប់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

៣) ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ៨នឹងបិទឈប់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆាំ្ន២០១៨ តទៅ។

៤) ចាប់ថ្ងៃទី១...