សារ

សូមកែតម្រូវប័ណ្ណសមធម៌ប្រជុំជនជុំ២ និងជនបទជុំ១១ នៅបន្តសុពលភាពធម្មតាក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី។
មូលហេតុ ទ.ប.ច.ស. មិនទាន់បានទទួលទិន្នន័យពីក្រសួងផែនការនៅឡើយទេ។

 

ក្រុមការងារ PMRS នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទិន្នន័យនៅ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ចន្លោះពីម៉ោង 08:00 PM ទៅម៉ោង 06:00 AM ដូច្នេះវាអាចនឹងមានការរំខានខ្លះៗនៅចន្លោះពេលនោះ សូមអធ្យាស្រ័យ។