សារ

១) ក្រុមការងារ PMRS បានទទួលទិន្នន័យប័ណ្ណសមធម៌ ក) ជនបទជុំ ១៣ ខ) ប្រជុំជនជុំ ៤ ពីក្រសួងផែនការ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០។

២) ប័ណ្ណសមធម៌ ក) ជនបទជុំ ១៣ ខ) ប្រជុំជនជុំ ៤ នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលើប្រព័ន្ធ PMRS ចាប់ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០។

៣) ប័ណ្ណសមធម៌ ក) ជនបទជុំ១០ ខ) ប្រជុំជនជុំ១ នឹងបិទសុពលភាព ត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា...

មូលហេតុ៖ ដោយសង្កេតឃើញថាការបំពេញទម្រង់សង្ខេបនៃការព្យាបាលសម្រាប់មូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយ ក្រុមបច្ចេកទេសនៃ ទ.ប.ច.ស. បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណែទី៤ ដោយបន្ថែមរបៀបបំពេញទម្រង់សង្ខេបនៃការព្យាបាល នៅទំព័រខាងក្រោម ដើម្បីជាជំនួយបន្ថែមដល់ មូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងការអនុវត្ត (សូមភ្ជាប់មកជាមួយរូបខាងក្រោម)។

ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា...

១) ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩៖ ក្រុមការងារ PMRS បានទទួលទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅទីជនបទជុំ១២ ប្រជុំជនជុំ២ និង៣ពីក្រសួងផែនការ។

២)  ប័ណ្ណសមធម៌ជនបទជុំ១២ ប្រជុំជនជុំ២និង៣ នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលើប្រព័ន្ធPMRS ចាប់ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។

៣) ប័ណ្ណសមធម៌ជនបទជុំ៩នឹងបិទឈប់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆាំ្ន២០១៩ តទៅ។

៤)...

  1. ជំហាននៃការអនុវត្ត
    • ក្រុមមន្ត្រីតាមដានត្រួតពិនិត្យមូលនិធិសមធម៌នឹងចុះជួយផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស
    • គ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ត្រូវធ្វើការភ្ជាប់សេវានេះឲ្យបានមុន ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
    • គ្រប់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលត្រូវបញ្ជូនវិក្កយបត្រមូលនិធិសមធម៌ទាំង សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធ ឲ្យបានទាន់ពេលត្រឹម