បច្ចុប្បន្នភាព៖ ប័ណ្ណសមធម៌ (១) ជនបទជុំ១០ និងជុំ១៣ (២) ប្រជុំជនជុំ១ និងជុំ៤

១) ក្រុមការងារ PMRS បានទទួលទិន្នន័យប័ណ្ណសមធម៌ ក) ជនបទជុំ ១៣ ខ) ប្រជុំជនជុំ ៤ ពីក្រសួងផែនការ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០។

២) ប័ណ្ណសមធម៌ ក) ជនបទជុំ ១៣ ខ) ប្រជុំជនជុំ ៤ នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលើប្រព័ន្ធ PMRS ចាប់ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០។

៣) ប័ណ្ណសមធម៌ ក) ជនបទជុំ១០ ខ) ប្រជុំជនជុំ១ នឹងបិទសុពលភាព ត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ឆាំ្ន ២០២០។

៤) ប័ណ្ណសមធម៌ ក) ជនបទជុំ ១១ ១២​ និង១៣ ខ) ប្រជុំជនជុំ ២ ៣ និង ៤ កំពុងមានសុពលភាពចាប់ថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២០។