សារ

  • ក្រុមការងារ ភី អឹម អ អេស នឹងបិទប្រព័ន្ធនូវថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ចន្លោះម៉ោង ០៦:00 ល្ងាច  រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង ០៨:00 ព្រឹកដើម្បីតម្លើងមុខងារថ្មីសម្រាប់ការបញ្ចូល និងការទូទាត់កម្មករនិយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធ និងក្រុមគោលដៅ​អាទិភាពផ្សេងៗទៀត
  • មូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងអស់នឹងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យកម្មករនិយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធ...

១) ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨៖ ក្រុមការងារ PMRS បានទទួលទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅទីជនបទជុំ១១ពីក្រសួងផែនការ។

២)​ ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ១១នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលើប្រព័ន្ធPMRS ចាប់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

៣) ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ៨នឹងបិទឈប់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆាំ្ន២០១៨ តទៅ។

៤) ចាប់ថ្ងៃទី១...

ការណែនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ចំណាយសេវាសុខាភិបាល (PCA)

ក្នុង​​ដំណាក់​​កាល​​អន្តរកាល​​នៃការទូទាត់ថ្លៃសេវាមូលនិធិសមធម៌តាមប្រកាស​អន្តរក្រសួង ​លេខ​៤៩៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

ស្តីពី​

តម្លៃកញ្ចប់សេវាព្យាបាលរបស់មូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល...

ក្រុមការងារ PMRS នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទិន្នន័យនៅ ថ្ងៃ ព្រហស្បត្តិ៍ ទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ចន្លោះពីម៉ោង 08:00 PM ទៅម៉ោង 06:00 AM​ ដូច្នេះវាអាចនឹងមានការរំខានខ្លះៗនៅចន្លោះពេលនោះ សូមអធ្យាស្រ័យ។