សារ

ការណែនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ចំណាយសេវាសុខាភិបាល (PCA)

ក្នុង​​ដំណាក់​​កាល​​អន្តរកាល​​នៃការទូទាត់ថ្លៃសេវាមូលនិធិសមធម៌តាមប្រកាស​អន្តរក្រសួង ​លេខ​៤៩៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

ស្តីពី​

តម្លៃកញ្ចប់សេវាព្យាបាលរបស់មូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល...

ក្រុមការងារ PMRS នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទិន្នន័យនៅ ថ្ងៃ ព្រហស្បត្តិ៍ ទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ចន្លោះពីម៉ោង 08:00 PM ទៅម៉ោង 06:00 AM​ ដូច្នេះវាអាចនឹងមានការរំខានខ្លះៗនៅចន្លោះពេលនោះ សូមអធ្យាស្រ័យ។

ក្រុមការងារ PMRS នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធសុវត្តិភាពទិន្នន័យនៅចន្លោះពីម៉ោង ៩ ទៅម៉ោង ១០ យប់នេះ អាចនឹងមានការរំខានខ្លះៗនៅចន្លោះ ពេលនេះសូមអធ្យាស្រ័យ។

  1. គិតត្រឹមថ្ងៃ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧​នេះ ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ១០ទើបតែកំពុងចែកនៅ៤ខេត្តក្នុងចំណោម៨ខេត្ត

  2. ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ១០នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវការលើប្រព័ន្ធPMRSចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧នេះតទៅតំណាលគ្នាជាមួយប័ណ្ណសមធម៌ជុំ៧

  3. ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ៧នឹងបិទមិនឲ្យប្រើប្រាស់ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆាំ២០១៧