បច្ចុប្បន្នភាព៖ ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ៨និងជុំ១១

១) ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨៖ ក្រុមការងារ PMRS បានទទួលទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅទីជនបទជុំ១១ពីក្រសួងផែនការ។

២)​ ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ១១នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលើប្រព័ន្ធPMRS ចាប់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

៣) ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ៨នឹងបិទឈប់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆាំ្ន២០១៨ តទៅ។

៤) ចាប់ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆាំ២០១៨ ប័ណ្ណសមធម៌ជនបទដែលមានសុពលភាពប្រើប្រាស់បានគឺ ជុំ៩ ១០ និង ១១។