ការណែនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ចំណាយសេវាសុខាភិបាល (PCA)

ការណែនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ចំណាយសេវាសុខាភិបាល (PCA)

ក្នុង​​ដំណាក់​​កាល​​អន្តរកាល​​នៃការទូទាត់ថ្លៃសេវាមូលនិធិសមធម៌តាមប្រកាស​អន្តរក្រសួង ​លេខ​៤៩៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

ស្តីពី​

តម្លៃកញ្ចប់សេវាព្យាបាលរបស់មូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​បន្ថែម​សម្រាប់កម្មករនិយោជិតជាស្រ្តីនៅពេលសម្រាលកូន និងនីតិវិធីអនុវត្ត​ចំណាយ

 

ការទូទាត់ថ្លៃសេវាមូលនិធិសមធម៌​​តាមប្រកាសអន្តរក្រសួងថ្មីនេះ ​នឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពី ថ្ងែទី១ ​ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១៨​ ដើម្បីស្របតាមការកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធ PMRS ពីព្រោះប្រព័ន្ធ PMRS មិនអាចមាន​តម្លៃពីរ​ក្នុង​​អំឡុងពេលតែមួយបានទេ។ ក្រុមជំនាញ ​PMRS ត្រូវការពេលវេលារហូតដល់ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ដើម្បីកែប្រែ​តម្លៃ​សេវា​​​ឱ្យស្របតាមសេចក្តីប្រកាសថ្មី ដូច្នេះខាងក្រោមនេះ គឺជា​ដំណោះ​ស្រាយ​​សម្រាប់​មន្ទីរពេទ្យ និង​មណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់៖

 1. ការកត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធ PMRS គឺធ្វើដូចធម្មតាដោយប្រើប្រាស់ថ្លៃទូទាត់សេវាចាស់ ដែលមាននៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​​ស្រាប់ ​រហូត​​​ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។ ប្រព័ន្ធ PMRS នឹងកែប្រែតម្លៃសេវា និងលក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ នៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកជំងឺ ដែល កំពុងសម្រាកពេទ្យ ឬអ្នកជំងឺដែលចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨៖

  • អ្នកជំងឺដែលចូលសម្រាកពេទ្យចាប់ពី ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១ ដែលបានបោះពុម្ពទម្រង់​ព្យាបាល​ចាស់ នឹងត្រូវបោះពុម្ពទម្រង់នេះឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ពីប្រព័ន្ធ PMRS និង​ភ្ជាប់​ជាមួយនូវ​​ទម្រង់​ចាស់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺ​បានចាកចេញ​ពីមន្ទីរពេទ្យរួចហើយ (ទម្រង់​ចាស់​ដែ​ល​មាន​ស្នាម​ផ្តិត​​​មេដៃ​របស់​អ្នក​ជំងឺ)។

  • ញ្ជាក់

  • សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលចេញពីមន្ទីរពេទ្យរួចហើយ គ្រូពេទ្យត្រូវចុះ​ហត្ថលេខាម្តងទៀត​នៅ​លើ​ទម្រង់​ថ្មី​ដែលបោះពុម្ពចេញពីប្រព័ន្ធ PMRS ។ ប្រសិនបើអ្នក​ជំងឺមិន​ទាន់​ចេញពី​មន្ទីរពេទ្យ​ទេ​ សូម​យក​​ទម្រង់ថ្មី​នេះ ឱ្យអ្នកជំងឺផ្តិត​មេដៃ​ឡើង​វិញ។

  • សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាកពេទ្យ (outstanding patients) ដែលគិតរហូតដល់ថ្ងៃទី៧​ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ២០១៨ ក៏ត្រូវបោះពុម្ពទម្រង់ព្យាបាលថ្មីនេះឡើងវិញ និងត្រូវការផ្តិតមេដៃឡើងវិញដែរ ។

 2. សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាកពេទ្យ ហើយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មិនមែនសេវា​វេជ្ជសាស្រ្តតាម​កញ្ចប់​តាវកាលិកចាស់ មន្ទីរពេទ្យមិនគួរដកពីអ្នកជំងឺមកវិញទេ មូលនិធិសមធម៌នឹងធ្វើការទូទាត់​ជូន​មន្ទីរ​ពេទ្យវិញជាធម្មតា។ ប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រព័ន្ធ PMRS នឹង​អនុវត្តតាមគោលការណ៍​ណែនាំ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រកាសអន្តរក្រសួងថ្មី។​

 3. ដូចបានចែងខាងលើ មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នឹងមិនអនុញ្ញាតិឱ្យមានការកែប្រែទិន្នន័យ ក៏ដូចជាព័ត៌​មាន​ផ្សេងៗ នៅក្នុងវិក្កយបត្រខែឧសភា បានទេ។ រាល់ការកែប្រែ ឬការកាត់កងដែលផ្អែក​ លើលទ្ធផល​នៃ​ការ​​តាមដានត្រួតពិនិត្យ ឬមានកំហុសផ្សេងៗ នឹងត្រូវធ្វើ​ឡើងនៅទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ចំណាយ​សេវា​សុខាភិបាល (PCA) ឬត្រូវលើក​ទៅ​ខែ​បន្ទាប់​ដោយមូលហេតុ ការធ្វើបច្នុប្បន្នភាពនៃតម្លៃកញ្ចប់សេវាថ្មី​នេះ ។

 4. PCA និងភ្ជាប់វិក្កយបត្រមណ្ឌលសុខភាពសម្រាប់ខែថ្មី នៅក្នុងប្រព័ន្ធ PMRS ក្នុងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ ។

 

 • ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន​លំអិត
 • ផ្នែកសម្របសម្រួល និងអភិបាលទូទៅ

  • ១- នាយកទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ចំណាយសេវាសុខាភិបាល (PCA)

 • ផ្នែកបច្ចេកទេសសូមទាក់ទងបុគ្គលិក​ដែលទទួលខុសត្រូវតាមមន្ទីរពេទ្យ ស្រុកប្រតិបត្តិនានា

  • ១- មន្រ្តីហិរញ្ញប្បទានបចេ្ចកទេស (PCA)

  • ២- មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ និងតាមដាន (PCA)

 • ផ្នែកទំនាក់ទំនង Hotline ដែលមានលើប្រព័ន្ធ​ PMRS