សារ

ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រជុំទី៩នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលានេះតទៅ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានលោកអ្នកត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ជុំសូមមើលវីដេអូ (ចុចទីនេះដើម្បីមើល)

ពីម៉ោង៦ល្ងាច ថ្ងៃទី២៥​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ម៉ោង៦ព្រឹក ​ថ្ងៃទី២៦ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រព័ន្ធPMRS និងមានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនូវមុខងារ...

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦  ចាប់ពីម៉ោង 6:00 យប់ ដល់ 6:00 ព្រឹក ប្រព័ន្ធPMRS នឹងផ្អាកដំណើរការមួយរយ: ដើម្បីកែលំអឲ្យកាន់តែប្រសើរ ជាងមុននូវមុខងារមួយចំនួន មានដូចជា៖​​

  • គ្រប់របាយការណ៏ទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងមុខងារ របាយការណ៏

  • ពាក្យគាំពារសុខភាពសង្គ​ម ប្តូរទៅ ជាពាក្យ “ មូលនិធិសមធម៌ ”

  • បន្ថែមមុខងារ...

ប្រព័ន្ធ PMRS នឹងត្រូវផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពី ថ្ងៃទី 25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 09:00 យប់ ដល់ ថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 05:00 ព្រឹក ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធ។ ដូចនេះ សូមអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន។