សារ

ឥឡូវ​នេះ ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង​មន្ទីរ​ពេទ្យ​អាច​លុប​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ខុស​បាន​ ហើយ ដូច​ជា ទិន្នន័យ​អ្នកជំងឺចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ អ្នកចុះឈ្មោះអាចទំនាក់​ទំនង​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង​មន្ទីរពេទ្យ​របស់​អ្នក ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​លុប​ទិន្នន័យ​ចាកចេញ។