សូមកែតម្រូវប័ណ្ណសមធម៌ប្រជុំជនជុំ២ និងជនបទជុំ១១ នៅបន្តសុពលភាពធម្មតាក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី

សូមកែតម្រូវប័ណ្ណសមធម៌ប្រជុំជនជុំ២ និងជនបទជុំ១១ នៅបន្តសុពលភាពធម្មតាក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី។
មូលហេតុ ទ.ប.ច.ស. មិនទាន់បានទទួលទិន្នន័យពីក្រសួងផែនការនៅឡើយទេ។