បច្ចុប្បន្នភាព ប័ណ្ណសមធម៌ ជនបទ ជុំទី១១ និង ប្រជុំជន ជុំទី២ ជំនួសដោយ ជនបទ ជុំទី១៤ និង ប្រជុំជន ជុំទី៥