សេចក្តីជូនដំណឹង ក្រុមការងារអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យា របស់ទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ចំណាយសេវាសុខាភិបាល សូមគោរពជម្រាបជូនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចកត់ត្រា និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកជំងឺ(PMRS)