ការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ថ្មី

ថ្ងៃទី ១២ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១២:០០ PM​ គ្រប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធPMRS តម្រូវឲ្យមានការប្តូរពាក្យសំងាត់ថ្មី​​ ដែលត្រូវតែមាន៨ខ្ទង់ រួមទាំងអក្សរ លេខ​  ឬសញ្ញា (ឧទាហរណ៍: sok2017@mom​) និង ធ្វើការបន្ថែមមុខងារ “ស្វែងរកតាមរយៈ” ទៅលើមុខងារស្វែងរកអ្នកជំងឺដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទំព័រ“ការចុះឈ្មោះ”។ តាមរយៈមុខងារនេះ លោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរកអ្នកជំងឺបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈ អាយុ ភេទ ជនជាតិ លេខទូរស័ព្ទ ឬតាមប័ណ្ណផ្សេងៗ។