ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅទីប្រជំុជនជុំទី០

ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅទីប្រជំុជនជុំទី០នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកានេះតទៅ


ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅជនបទជុំទី៩នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលានេះតទៅ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានលោកអ្នកត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ជុំសូមមើលវីដេអូ (ចុចទីនេះមើល Video)