បញ្ជូនវិក្កយបត្រដើម្បីស្នើសុំទូទាត់ចំណាយតាមរយៈប្រព័ន្ធPMRS

បន្ទាប់ពីបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលរួចរាល់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ជូនវិក្កយបត្រដើម្បីស្នើសុំទូទាត់ចំណាយតាមរយៈប្រព័ន្ធPMRSចាប់ពី ខែកុម្ភះនេះតទៅ ហើយមានរយៈពេលតែ៤ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីដាច់ខែនីមួយៗ។
ចំណាំ៖ ថ្ងៃទី៦ខែមីនាជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបញ្ជូនវិក្កយបត្រសម្រាប់ខែកុម្ភះ