ក្រុមការងារ PMRS នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ នៅ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ចន្លោះពីម៉ោង 08:00 PM ទៅម៉ោង 06:00 AM ដូច្នេះវាអាចនឹងមានការរំខានខ្លះៗនៅចន្លោះពេលនោះ សូមអធ្យាស្រ័យ។