សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាលរបស់អ្នកកាន់ប័ណ្ណមូលនិធិសមធម៌សុខភាព