ក្រុមការងារ PCA នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ PMRS នៅ ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ចន្លោះពីម៉ោង 01:00 PM ទៅដល់ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ម៉ោង 06:00 AM ដូច្នេះវាអាចនឹងមានការរំខានខ្លះៗនៅ