មន្ទីរពេទ្យដែលបានដំណើរការប្រពន្ធ័ ​និង​ មិនទាន់បានដំណើរការ (PMRS)