ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ១០
  1. ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រជុំទី១០បានមកដល់ដៃក្រុមការងារ PMRS ហើយ យើងត្រូវការរយះពេលយ៉ាងយូបំផុត១ខែដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុង PMRS

  2. ក្នុងកំឡុងពេលនេះបើមានអ្នកជំងឺកាន់ប័ណ្ណសមធម៌ជុំ១០ មកទទួលសេវាមូលនិធិសមធម៌សូមទូរស័ព្ទមកក្រុមជំនួយបច្ចេកទេស ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងសម្របសម្រួលឲ្យមានទិន្នន័យនៅលើប្រព័ន្ធ PMRS

  3. ថ្ងៃដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះជាផ្លូវការយើងនឹងជូនដំណឹងពេលក្រោយទៀត