រកមិនឃើញគ្រួសារជុំ៩

ប្រសិនបើលោកអ្នករកមិនឃើញគ្រួសារជុំសូមព្យាយាមអនុវត្តដូចគំរូខាងក្រោម:

09-########-#### (09-12090101-0005)


ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រជុំទី៩នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលានេះតទៅ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានលោកអ្នកត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ជុំសូមមើលវីដេអូ (ចុចទីនេះមើល Video)