ការកែលំអមុខងារមួយចំនួនក្នុងប្រព័ន្ធPMRS

ពីម៉ោង៦ល្ងាច ថ្ងៃទី២៥​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ម៉ោង៦ព្រឹក ​ថ្ងៃទី២៦ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រព័ន្ធPMRS និងមានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនូវមុខងារ មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

  • ទំព័រចុះឈ្មោះមានថែម ជនជាតិ​

  • ទំព័របញ្ចេញអ្នកជំងឺ មានថែមមន្ទីរពេទ្យក្រៅប្រទេស

  • ទំព័រមូលនិធិសម៌​មានដាក់សុពលភាពនៅពេលចុចបញ្ចប់ករណី(បានបង់ថ្លៃសេវារួច បានបញ្ចេញអ្នកជំងឺពីប្រព័ន្ធ​​ទើបអាចបព្ចាប់ករណីបាន)​ 

  • មុខងារវិក័យប័ត្រមូលដ្ឋានសុខាភិបាល

  • ថែមមុខងារបុរេប្បទាន(Cash Advance )

  • ទំព័រចុះបញ្ជីមូលដ្ឋានសុខាភិបាល

  • ទិន្ន័យគ្រួសារក្រីក្រជុំទី៩