ការកែលំអមុខងារមួយចំនួនក្នុងប្រព័ន្ធPMRS

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦  ចាប់ពីម៉ោង 6:00 យប់ ដល់ 6:00 ព្រឹក ប្រព័ន្ធPMRS នឹងផ្អាកដំណើរការមួយរយ: ដើម្បីកែលំអឲ្យកាន់តែប្រសើរ ជាងមុននូវមុខងារមួយចំនួន មានដូចជា៖​​

  • គ្រប់របាយការណ៏ទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងមុខងារ របាយការណ៏

  • ពាក្យគាំពារសុខភាពសង្គ​ម ប្តូរទៅ ជាពាក្យ “ មូលនិធិសមធម៌ ”

  • បន្ថែមមុខងារ ចុះបញ្ជីមូលដ្ឋានសុខាភិបាល 

  • ទំំព័រពិគ្រោះដំបូង បញ្ជីអ្នកជំងឺបានពិគ្រោះក្រៅនិង ផ្នែកឧសថ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នា នៅក្នុងមុខងារកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្ត 
    (សំរាប់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត នៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខែ្មរសូវៀត)​