ព័ត៌មានថ្មីៗ

ប្រព័ន្ធ PMRS នឹងត្រូវផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពី ថ្ងៃទី 25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 09:00 យប់ ដល់ ថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 05:00 ព្រឹក ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធ។ ដូចនេះ សូមអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន។