ព័ត៌មានថ្មីៗ

ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យសំរាប់អ្នកជំងឺទទួលកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះអ្នកជំងឺដែល ស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យ ទៅក្នងប្រព័ន្ធPMRS បាន លុះត្រាតែប្រតិបត្តិករមូលនិធិសមធម៌ និង បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ បញ្ចេញអ្នកជំងឺពី ប្រព័ន្ធ PMRS ជាមុនសិន។