ក្រុមការងារ PMRS នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យម៉ាស៊ីនមេ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ចន្លោះពីម៉ោង 0៨:00 យប់ ទៅម៉ោង 0៦:00 ព្រឹក ដូច្នេះនឹងមានការរំខាននៅចន្លោះពេលនោះ សូមអធ្យាស្រ័យ។