ក្រុមការងារ PMRS នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ចន្លោះពីម៉ោង 0៩:00 យប់ ទៅម៉ោង 0៦:00 ព្រឹក ដូច្នេះ វានឹងមានការរំខាននៅចន្លោះពេលនោះ សូមអធ្យាស្រ័យ។