ក្រុមការងារ PMRS នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ចន្លោះពីម៉ោង 0៩:00 យប់ ទៅម៉ោង 0៦:00 ព្រឹក ដូច្នេះ វាអាចនឹងមានការរំខានខ្លះៗនៅចន្លោះពេលនោះ សូមអធ្យាស្រ័យ។