ក្រុមការងារ PMRS នឹងធ្វើការដំឡើងក្រុមគោលដៅថ្មីគឺ គ្រួសារងាយរងហានិភ័យ ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ PMRS នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ចន្លោះពីម៉ោង ៨យប់ ទៅម៉ោង ៦ព្រឹក ដូច្នេះនឹងមានការរំខានខ្លះៗនៅចន្លោះពេលនោះ សូមមានការយោគយល់ និងអធ្យាស្រ័យ។