សេចក្ដីជូនដំណឹង "ស្តីពីការផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ចំណាយសម្រាប់កុមារ ០-២ ឆ្នាំ មូលនិធិសមធម៌ នៃគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា"