ការណែនំាស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបៀបស្វែងរកប័ណ្ណសមធម៌ ឫ ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រ
ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ សូមធ្វើការណែនំាជូន លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ស្ដីអំពី របៀបស្វែងរកប័ណ្ណសមធម៌ ឫទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រ (ថ្មី) នៅក្នុងប្រព័ន្ធPMRS។
ហើយ របៀបស្វែងរក (ចាស់) ក្រុមការងារនឹងនិរាករណ៍ ជំនួសដោយការប្រើប្រាស់របៀបស្វែងរក (ថ្មី) វិញ ចាប់ថ្ងៃទី ១២ ខែកក្ដដា ឆ្នំា២០២២ នេះតទៅ។