ផ្សព្វផ្សាយ

ខាងក្រោមនេះជាចំនួនមន្ទីរពេទ្យ និង ចំនួនមណ្ឌលសុខភាពដែលបានដំណើរការ ប្រព័ន្ធ​អេឡិច​ត្រូនិច​កត់ត្រា​និង​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​អ្នក​ជំងឺ​ (PMRS) ។