សារ

ថ្ងៃទី ១២ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១២:០០ PM​ គ្រប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធPMRS តម្រូវឲ្យមានការប្តូរពាក្យសំងាត់ថ្មី​​ ដែលត្រូវតែមាន៨ខ្ទង់ រួមទាំងអក្សរ លេខ​  ឬសញ្ញា (ឧទាហរណ៍: sok2017@mom​) និង ធ្វើការបន្ថែមមុខងារ “ស្វែងរកតាមរយៈ” ទៅលើមុខងារស្វែងរកអ្នកជំងឺដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទំព័រ“ការចុះឈ្មោះ”។ តាមរយៈមុខងារនេះ...

ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅទីប្រជំុជនជុំទី០នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកានេះតទៅ ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនៅជនបទជុំទី៩នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលានេះតទៅ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានលោកអ្នកត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ជុំសូមមើលវីដេអូ (ចុចទីនេះមើល Video)

ប្រសិនបើលោកអ្នករកមិនឃើញគ្រួសារជុំ ៩ សូមព្យាយាមអនុវត្តដូចគំរូខាងក្រោម: 09-########-#### (09-12090101-0005) ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រជុំទី៩នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលានេះតទៅ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានលោកអ្នកត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ជុំសូមមើលវីដេអូ (ចុចទីនេះមើល Video)

ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រជុំទី៩នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលានេះតទៅ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានលោកអ្នកត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ជុំសូមមើលវីដេអូ (ចុចទីនេះដើម្បីមើល)