ក្រសួង​សុខាភិបាល

ប្រព័ន្ធ​អេឡិច​ត្រូនិច​កត់ត្រា​និង​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​អ្នក​ជំងឺ

ចូលប្រើប្រាស់ English

ឈ្មោះប្រើប្រាស់
ពាក្យសំងាត់

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ប្រព័ន្ធ​អេឡិច​ត្រូនិច​កត់ត្រា គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​អ្នក​ជម្ងឺ (PMRS) នឹង​បង្កើន​ល្បឿន​ប្រព័ន្ធ (UPGRADE SERVER ) នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី 20 ខែ​មីនា​ឆ្នាំ​២០១៥។ ដូចច្នេះ​ប្រសិន​បើ​ជា​មាន​បញ្ហា រអាក់​រអួល​ក្នុង​ការ​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ សូម​ទំនាក់ទំនង៖

Name Telephone E-mail
1. លោក វេជ្ជ.មាស វណ្ណថន Tel : (855) 11 916 091 vanthan_meas@yahoo.com
2. លោក ហុង រ័ត្ន Tel : (855) 11 820 908 hroith@pbhcam.org
3. កញ្ញា វ៉ាន់ វល័ក្ខណ៍ Tel : (855) 12 425 886 vvoleak@urc-chs.com