ក្រសួង​សុខាភិបាល

ប្រព័ន្ធ​អេឡិច​ត្រូនិច​កត់ត្រា​និង​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​អ្នក​ជំងឺ

ចូលប្រើប្រាស់ English

ឈ្មោះប្រើប្រាស់
ពាក្យសំងាត់

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ឥឡូវ​នេះ ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង​មន្ទីរ​ពេទ្យ​អាច​លុប​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ខុស​បាន​ហើយ ដូច​ជា ទិន្នន័យ​អ្នកជំងឺចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ អ្នកចុះឈ្មោះអាចទំនាក់​ទំនង​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង​មន្ទីរពេទ្យ​របស់​អ្នក ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​លុប​ទិន្នន័យ​ចាកចេញ។

លេខ​ទូរស័ព្ទ​ទំនាក់ទំនង
Name Telephone E-mail
1. លោក វេជ្ជ.មាស វណ្ណថន Tel : (855) 11 916 091 vanthan_meas@yahoo.com
2. លោក ហុង រ័ត្ន Tel : (855) 11 820 908 hroith@pbhcam.org
3. កញ្ញា វ៉ាន់ វល័ក្ខណ៍ Tel : (855) 12 425 886 vvoleak@urc-chs.com