សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង

ក្រសួងសុខាភិបាល-នាយកដ្ឋានផែនការ និង ព័ត៌មានសុខាភិបាល
1. លោក វេជ្ជ.ឡូ វាសនាគីរី ប្រធាននាយកដ្ធានផែនការ និង ព័ត៌មានសុខាភិបាល
2. លោក បុ៑ត សាបេន ប្រធានការរិយាល័យព័ត៌មានសុខាភិបាល
3. លោក មាស វណ្ណថន Tel : (855) 11 916 091 Email : vanthan_meas@yahoo.com
4. លោក យក់ តារារិទ្ធ Tel : (855) 12 206 011 Email : dararith_york@yahoo.com
5. លោក សេក សុខណា Tel : (855) 12 668 442 Email : sokna168@yahoo.com
គម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គម
  .:: ផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទិននិងជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
1. វេជ្ជ. សំ អេង Tel : (855) 12 617 225 Email : seng@urc-chs.com
2. វេជ្ជ. ឡាវ ចន្ថា Tel : (855) 16 937 841 Email : lchantha@urc-chs.com
3. វេជ្ជ. ពុធ ពៅសុជាតិ Tel : (855) 86 668 858 / 077 668 658 Email : ppousocheat@urc-chs.com
4. លោក លុត ម៉ាឌី Tel : (855) 78 786 767 Email : lmardy@urc-chs.com
5. វេជ្ជ. សែម កល្យាណ Tel : (855) 017 779 907 Email :
  .:: ផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនិងពត៌មានវិទ្យា (IT)
1. លោក ហុង រ័ត្ន Tel : (855) 11 820 908 Email : hroith@pbhcam.org
2. លោក ប៉ែន ដារិទ្ធ Tel : (855) 11 959 599 Email : pdarith@pbhcam.org
3. លោក ធូ ប៊ុនហាន់ Tel : (855) 12 268 255 Email : bunhann@open.org.kh
4. លោក ធី ប៊ុនរិទ្ធ Tel : (855) 10 502 606 Email : tbunrith@pbhcam.org